Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te oud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.


Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.


Wij geven u daarbij de volgende garanties:
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend. Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de website en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
 
De hyperlinks naar andere websites die deze website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Intellectuele eigendomsrechten. U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

Disclaimer met betrekking tot ondersteuning op afstand met behulp van TeamViewer

Hulp of afstand

Door in te stemmen met het gebruik van deze software geeft u Koraal Groep toestemming om mee te kijken op uw beeldscherm en, indien door u gewenst, de controle van uw computer over te nemen. De verbinding kan alleen met uw expliciete toestemming worden gemaakt. De gemaakte verbinding is te allen tijde éénmalig en kan, nadat de sessie is beëindigd, alleen weer door u zelf worden aangevraagd. De “remote support” software die Koraal Groep gebruikt is van het bedrijf Teamviewer. Met deze professionele software garandeert Koraal Groep u, dat de gemaakte verbinding is beveiligd en dat alleen Koraal Groep meekijkt op uw computer. Met de “remote support” software is het mogelijk om bestanden te verzenden tussen de 2 systemen. Hiervoor vraagt de medewerker van Koraal Groep altijd toestemming.

Gereedschap
Onder gereedschap wordt bedoeld de tools (software of script(s)) die nodig zijn om een probleem te verhelpen. Deze tools kunnen, indien nodig en in overleg met u, blijven staan op de computer. Koraal Groep is echter niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen ontstaan na het in eigen beheer gebruiken of toepassen van deze tools.

Geheimhouding
Koraal Groep respecteert uw privacy. Teamviewer zal dan ook nooit zonder uw telefonische of schriftelijke toestemming de noodzakelijkerwijs verkregen informatie gebruiken voor andere doeleinden, dan de dienstverlening door Koraal Groep zelf. Indien Koraal Groep het noodzakelijk acht dat een vraag of probleem moet worden voorgedragen aan een derde partij, dan zal dit te allen tijden met uw schriftelijke of telefonische toestemming gaan.


Garantie
Koraal Groep zal zich maximaal inspannen om uw vraag te beantwoorden en/of het probleem op te lossen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat
moment bekende stand der wetenschap. Omdat een computer altijd aan veranderingen onderhevig is, geeft Koraal Groep geen garantie op de geboden oplossing.


Aansprakelijkheid
Koraal Groep is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van Remote Support. Koraal Groep is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de klant, of de schade die de klant tengevolge hiervan lijdt. Koraal Groep gaat er van uit dat u zelf reserve kopieën (backup) van uw media heeft gemaakt, wanneer een probleem wordt voorgelegd. Koraal Groep kan u hierin uiteraard wel assisteren, echter Koraal Groep is nimmer verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Koraal Groep of zijn leidinggevende ondergeschikten.